Uit de alternatieve ALV: 'derde game tot 11' nu definitief

Vanwege de coronamaatregelen werd de Algemene Ledenvergadering dit jaar digitaal, per e-mail, gehouden. Een belangrijk onderwerp was het bestuursvoorstel om 'de derde game tot 11', na de proef van een jaar, definitief in te voeren. Nadat alle verenigingen hadden gestemd (een 100 procent opkomst) bleek de vereiste twee derde meerderheid ruim gehaald. Vanaf volgend seizoen is dat dus officieel.

Naar omstandigheden verliep de alternatieve ALV bevredigend. Via e-mail kon ieder in alle openheid en transparantie de vooraf beschikbaar gestelde stukken beoordelen en eventueel becommentariëren. Waren er geen opmerkingen, dan was er instemming en goedkeuring.

Derde game tot 11 nu definitief
In de twee vorige ALV's spraken we over de wat lange speelavond, wat voor veel mensen bezwaarlijk is en kan leiden tot afhaken. Eerst deden we, alleen in het bekertoernooi, een proef met games tot 11, in een best of three; dat beviel niet. Vervolgens draaiden we het afgelopen seizoen met een andere proef: de eerste en tweede game tot 21 en de eventuele derde tot 11. En dan in zowel de competitie als in het bekertoernooi. In de zojuist gehouden alternatieve ALV stelde het bestuur voor dit definitief in te voeren. Dat betekent dan een wijziging van het reglement waarvoor, bij een quorum van driekwart van het aantal uit te brengen stemmen, een twee derde meerderheid voor het voorstel moet zijn. Dat quorum was er ruim, want alle verenigingen hebben gestemd, waarmee de 'opkomst' in deze ALV weer 100% was. Van de 51 uitgebrachte stemmen waren er 40 voor, 6 tegen en 5 blanco. De 40 stemmen voor zorgen voor de vereiste 2/3 meerderheid, waarmee het voorstel is aangenomen. Volgend seizoen spelen we dus -in alle wedstrijden- de derde game tot 11.

Rekening, verantwoording en begroting
Over de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de competitieleider en van de commissaris toernooien & evenementen waren geen opmerkingen, ze zijn dus vastgesteld. De kascommissie controleerde dit jaar de boekhouding niet bij de penningmeester thuis, maar 'op afstand'. Hun positief verslag ging weer digitaal naar de verenigingen; die namen het voorstel over het bestuur decharge te verlenen. Ook de begroting voor het komende seizoen werd vastgesteld.

Samenstelling van het bestuur
De dit keer aftredende voorzitter Ron de Wolf en commissaris toernooien & evenementen Ymke Thomas stelden zich herkiesbaar en werden herbenoemd.

Commissies
Van de kascommissie Ruud Goutier, Peter Melet en Marcel Tichelaar zou Ruud Goutier reglementair moeten aftreden. Maar het leek in deze niet-fysieke ALV praktisch bijna onmogelijk een opvolger te vinden. Deze zou zich eerst moeten aanmelden, waarna de verenigingen hem/haar benoemen. Want de kascommissie doet het werk namens de verenigingen en wordt dus door hen benoemd. Dat moet dus per e-mail een paar keer heen en weer, wat wel erg complex wordt. Met het bestuursvoorstel om Ruud -in deze bijzondere omstandigheid- nog een jaar in deze commissie te houden werd ingestemd.

De samenstelling van de protestcommissie bleef: Cees Pater, Paul van der Bol, John Klappers en de reserves Marjolein Wolthoorn en Thomas Beuman.

De kalender voor het seizoen 2020-2021
Het seizoen start op 14 september met de bekervoorronden en drie weken later begint de competitie, voorlopig tot medio december. Rond de kerstvakantie zijn de kwart- en halve finales van het bekertoernooi, waarna de competitie wordt voortgezet, tot medio maart. Vervolgens zijn de bekerfinales, de promotie-degradatiewedstrijden en de zeskampen. De herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie zijn vrij.

Rondvraag
John Klappers (SALM): Waarom is er al zo snel besloten dat de stand per 12 maart de eindstand is geworden? Waarom is eea niet voorgelegd aan de vergadering? Er had bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden om de stand na de 1e competitiehelft als eindstand te hanteren. Dan had tenminste iedereen 1x tegen elkaar gespeeld. Nu is er toch een vorm van competitievervalsing. Sommige teams hebben geen 2 x tegen elkaar gespeeld en mogelijk heeft een team een makkelijker begin programma gehad... Ik snap dat er uitzonderlijke omstandigheden zijn...maar juist daarom zou er een groter draagvlak moeten zijn bij een dergelijk besluit. En voor de rest is het natuurlijk altijd zo, dat je het toch nooit goed doet.....ook dat snap ik...
Voorzitter Ron de Wolf: We hebben als bestuur gekeken naar de mogelijkheden en wat het meest eerlijk is gezien de omstandigheden. De reden waarom we gekozen hebben voor 12 maart is logischerwijs gekoppeld aan de uitspraak van de overheid aangevuld door het advies van NOC/NSF. Het beleggen van een extra ALV om dit besluit bespreekbaar te maken en te vragen wat iedereen ervan vindt was gezien de uitspaak van de overheid geen optie daar er op dezelfde dag wedstijden gespeeld moesten worden. Waarom 12 maart als eindstand heeft te maken met het feit dat de competitie bijna was afgelopen. In sommige klassen nog 1 wedstrijd en bij andere nog 2 wedstrijden te spelen. Gezien de stand op dat moment, 85 tot 93% was reeds gespeeld zou dat alleen van invloed kunnen zijn op de ereklasse en de derde klasse gezien het kleine puntenverschil tussen nummer een en twee. Daar de gezondheid van ons allen belangrijker is, mede gezien onze gemiddelde leeftijd en dus een risicogroep, vonden we het gerechtvaardigd om dit besluit te nemen. Zeker gezien de omstandigheden. Welke keuze c.q. beslissing we ook nemen, het blijft altijd arbitrair en aan commentaar onderhevig.

We hebben 5 gasten en geen leden online

Sponsoren